REGULAMIN MŁODZIEŻOWEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022

Projekt jest finansowany z budżetu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

Rozdział 1

Cele 

§ 1. 

1. Młodzieżowy Budżet Obywatelski 2022 ma na celu promowanie aktywności obywatelskiej, wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży, umożliwienie uczniom  wpływu na zagospodarowanie placówki, do której uczęszczają oraz kształtowanie tzw. umiejętności miękkich, takich jak: praca w zespole, planowanie oraz promocja projektu. 

Rozdział 2

Zasady 

§ 2. 

1. Osobami uprawnionymi do składania projektów są wszyscy uczniowie bielańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest dzielnica Bielany  m.st. Warszawy. Wykaz szkół objętych Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim 2022 stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

2. Uczniowie składają projekty w formie uzupełnionej karty projektu Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Uczniowie mają możliwość składania projektów wyłącznie w placówkach oświatowych, do których uczęszczają. 

4. Projekt musi być złożony przez ucznia szkoły, na terenie której będzie realizowany. 

5. Projekty muszą być zgodne ze statutem szkoły oraz muszą być możliwe do realizacji 
z zachowaniem zasad BHP, obowiązujących na terenie danej placówki. 

6. Projekty należy złożyć do dyrektora danej placówki oświatowej. 

7. Wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł brutto, a jego realizacja musi być  możliwa do końca 2022 roku. 

8. Każda placówka może zgłosić do głosowania tylko jeden projekt.  

§ 3. 

1. Dyrektor odpowiada za przyjęcie i rozpatrzenie złożonych projektów pod względem zgodności  ze statutem szkoły oraz możliwości ich realizacji z zachowaniem zasad BHP oraz wyznaczonych odgórnie terminów.  

2a. Dyrekcja przygotowuje listę zgłoszonych projektów, z której następnie wybiera 1 (słownie: 

jeden) projekt, który będzie najlepiej reprezentował potrzeby danej placówki oraz przesyła jego  treść na adres „mrbielany@gmail.com”. W załączniku musi znajdować się skan oryginalnej Karty Projektu ze wszystkimi wymaganymi podpisami. 

2b. Poprzez wymagane podpisy, rozumie się podpisy składających uczniów oraz Dyrekcji w odpowiedniej tabeli Karty Projektu.  

3. Dyrektor ma możliwość zasugerowania odpowiednich korekt do zgłoszonych projektów przez  uczniów z danej placówki, mając na uwadze konieczność wysłania jednego projektu, który będzie  reprezentował szkołę, przed upływem terminu wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu. 

4. Placówki oświatowe, w których realizowane są zwycięskie projekty, są zobowiązane do  rozliczenia z DBFO wykorzystanych środków, wykonanie dokumentacji zdjęciowej oraz poinformowanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany o zakończeniu realizacji projektów przed  upływem terminów zamieszczonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.  

5. Sposobem zakupu i rozliczenia się z DBFO jest faktura przelewowa, której dane zostaną przekazane szkołom, po wyłonieniu zwycięzców.

Rozdział 3 

Głosowanie 

§ 4. 

1. Po przesłaniu wszystkich zgłoszonych projektów przez Dyrekcję do Młodzieżowej Rady  Dzielnicy Bielany, Rada jest zobowiązana do przeprowadzenia głosowania elektronicznego za pomocą platformy do głosowania, stworzonej na potrzeby konkursu. Szczegóły dotyczące procedury głosowania zostaną dostarczone do szkół zgodnie z terminami z załącznika nr 1  do Regulaminu.  

2. Każdy projekt, który został prawidłowo zgłoszony do MRDB, zostanie zamieszczony  w zbiorczym „poście” na platformie “Facebook” ze zdjęciem projektu i krótkim opisem oraz przesłany drogą elektroniczną do każdej placówki. 

3. W II edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego uprawnieni do wyłącznie uczniowie bielańskich placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

4. Głosowanie elektroniczne polega na oddawaniu głosów poprzez skorzystanie 
z jednorazowych kodów, przeznaczonych dla każdego ucznia. Każdy uczeń jest zobowiązany do oddania głosu na dwa wybrane projekty. Głosy nieważne nie będą brane pod uwagę. W przypadku zgubienia kodu, nie ma możliwości otrzymania go ponownie.

5. Głosowanie odbywa się do godziny 23:59 do dnia wskazanego w załączniku nr 1 do  Regulaminu.

6. Dla osób nieposiadających sprzętu elektronicznego, zostanie zorganizowane stanowisko w Urzędzie Dzielnicy Bielany, zaopatrzone w regulamin konkursu oraz wykaz projektów.

Rozdział 4 

Wyniki 

§ 6. 

1. Za zwycięskie projekty zostaną uznane te, które zdobędą największą liczbę głosów zarówno wśród szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. 

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone maksymalnie 48h od zakończenia głosowania.

3. Placówki oświatowe, których dotyczą zwycięskie projekty, dostaną środki na ich finansowanie z DBFO, z nieprzekraczalnym terminem realizacji do 7 grudnia 2022 roku.  

Rozdział 5

Terminy 

 § 7. 

1. Młodzieżowy Budżet Obywatelski 2022 realizowany jest według terminów zamieszczonych w  harmonogramie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu. 

2. Terminy z załącznika nr 1 do Regulaminu są nieprzekraczalne. 

Rozdział 6

Gala

 § 8. 

1. Organizatorem gali jest Młodzieżowa Rada Dzielnicy Bielany.

2. Gala Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022 odbędzie się w terminie 22-24 listopada b.r. w sali widowiskowej w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej (ul. Szegedyńska 9a).

3. Podczas trwania gali zostaną wręczone symboliczne czeki dla zwycięskich szkół.

4. Wygrane placówki są zobowiązane do przygotowania krótkiego materiału, prezentującego sprawozdanie z działań, które udało im się zrealizować (pomysłodawcy, cele itp.).

5. Gala jest wydarzeniem podsumowującym II edycję Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 7

Uwagi końcowe 

§ 9. 

1. Regulamin dotyczy Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. 

2. Wszelkie działania związane z realizacją Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022 realizowane są z uwzględnieniem aktualnych ograniczeń epidemicznych, wynikających  z zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255,  2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego/zasad BHP obowiązujących na terenie danej placówki. 

3. Wszelkie wątpliwości i pytania związane z realizacją Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego 2022 kieruje się do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy poprzez adres mailowy.

mrbielany@gmail.com.